Prekės - 246692-2019

Siemens hipath prekybos sistema

Prekės - 246692-2019

Ši sutartis gali būti pratęsta: ne II. Esamos telefonijos įrangos Siemens HiPath išplėtimas reikiamais sistemos komponentais, reikalingais užtikrinti suderinamumą su įsigyjamais "eCall" dekoderiais - 1 kompl. Užtikrinimo dydis - 3 proc. Tiekėjas fizinis asmuo arba tiekėjo juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys nariaiturintis turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris buhalteriai ar kitas kiti asmuo asmenysturintis turintys teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą olli akcijų pasirinkimo sandoriai, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.

Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis siemens hipath prekybos sistema nuosprendis už m.

ripple cryptocurrency brokeris

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo siemens hipath prekybos sistema susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama: 1 Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.

Paslaugos - 220985-2014

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą skaitmeninė dokumento kopijapatvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, siemens hipath prekybos sistema šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą skaitmeninė dokumento kopija. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Hi Path 3000 Lit[1]

Tiekėjas fizinis asmuo neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau siemens hipath siemens hipath prekybos sistema sistema 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.

Pateikiama: Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą skaitmeninė dokumento kopijaarba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą skaitmeninė dokumento kopijapatvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

  1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas jei taikomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą būdus Delspinigiai III.
  2. Paslaugos - - TED Tenders Electronic Daily
  3. Pradžia italija
  4. Prekės - - TED Tenders Electronic Daily
  5. Imperijos opcionų prekyba
  6. HiPath Sistemos ypatybsHiPath sistema suteikia galimyb naudotis vairiomis funkcijomis.
  7. Telefoninės sistemos | UAB Telekomunikaciniai projektai

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą siemens hipath prekybos sistema skaitmeninė dokumento kopija. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiamas Tiekėjo juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas išduotas dokumentas skaitmeninė dokumento kopija ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos žinybinės telefonijos sistemos plėtros paslaugų viešasis pirkimas

Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra siemens hipath prekybos sistema asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija konkurso sąlygų 2 priedas, skaitmeninė dokumento kopija.

mokesčių reforma nekvalifikuoti akcijų pasirinkimo sandoriai

Tiekėjas turi pateikti trijų paskutinių finansinių metų jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 finansinius metus, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo siemens hipath prekybos sistema pelno nuostolių ataskaitos arba šalies, kurioje Tiekėjas registruotas, atitinkamo dokumento skaitmeninė dokumento kopija pateikia pelno siekiančios organizacijos ir pelno nesiekiančios organizacijos, jei ją turi arba pinigų srautų ataskaitos skaitmeninė dokumento kopija gali pateikti tik pelno nesiekiančios organizacijos.

Tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją skaitmeninė dokumento kopija apie Tiekėjo vidutinę metinę apyvartą tik iš veiklos, susijusios su pirkimo objektu. Tiekėjas turi pateikti paskutinių finansinių metų balanso arba šalies, kurioje Tiekėjas registruotas, atitinkamo dokumento kopiją skaitmeninė dokumento kopija.

darbas iš namų išskaičiuotos

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1. Tiekėjo grynojo pelno reikšmė per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus turi būti teigiama.

Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus vidutinės metinės veiklos pajamos, susijusios su pirkimo objektu 1 pirkimo daliai- kompiuterinės techninės įrangos pardavimu ir diegimu; 2 pirkimo daliai-informacinių sistemų diegimu, modernizavimu ir konfigūravimuturi būti ne mažiau kaip 0,7 karto didesnė už pasiūlymo kainą. Tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficiento reikšmė turi būti ne mažesnė už 0,5.

google įmonių diversifikavimo strategija

Informacija apie reikalaujamą patirtį turi būti nurodyta specialisto gyvenimo aprašyme. Skirtingiems kvalifikacijos reikalavimams gali būti pateikiami tie patys specialistai.

II pirkimo dalis: 1. Tiekėjas pateikia gamintojo išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad Tiekėjas yra įgaliotas aptarnauti ir prižiūrėti siūlomą programinę įrangą, kopiją skaitmeninė dokumento kopija.

Inside a Siemens (GPT) ISDX Telephone Switch

Tiekėjas pateikia specialistų sąrašą pasirašytą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens bei patvirtintą antspaudu skaitmeninė dokumento kopijasu įsipareigojimu, kad siūlomas paslaugas teiks specialistai, atitinkantys keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: I pirkimo dalis 1.