Eksporto prekybos sistemos apibrėžimas

Įstatymo paskirtis 1. Šio Įstatymo paskirtis — įgyvendinti tarptautinius susitarimus ir priemones, draudžiančius masinio naikinimo ginklų ir raketų, nešančių tuos ginklus, platinimą; garantuoti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą sukuriant Lietuvos Respublikoje efektyvią strateginių prekių kontrolės sistemą, kuri būtų integruota į Europos Sąjungos ir tarptautinių neplatinimo režimų eksporto kontrolės sistemą, sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos saugumui užtikrinti, modernioms technologijoms įsigyti bei užsienio prekybai augti.

Baltai nuo seniausių laikų prekiavo su senovės RomaslavaisSkandinavijos kraštais, Bizantija. Žvėrių kailiai, vaškasgintarasgyvuliai buvo mainomi į sidabrovariogeležies gaminius. Iki XVI a. Iš sausumos kelių svarbiausias buvo kelias Kaunas - Dancigas. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas m.

Šis Įstatymas užtikrina Europos Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės režimą toliau — Reglamentasnurodyto šio Įstatymo priede, nuostatų įgyvendinimą. Šis Įstatymas nustato karinės įrangos eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo bei veiklos, kuri gali eksporto prekybos sistemos apibrėžimas prie masinio naikinimo ginklų ir įprastinės ginkluotės platinimo, kontrolės sąlygas.

Lietuvos užsienio prekyba

Įstatymo taikymas Šis Įstatymas taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, kurių veikla susijusi su dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportu, karinės įrangos eksportu, importu, tranzitu bei tarpininkavimu vykdant šių prekių sandorius.

Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1.

Eksporto procedūra taikoma kai Sąjungos prekės išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos į trečiąsias šalis arba išgabenamos į specialiąsias fiskalines teritorijas DA str. Šiuo atveju turi būti pateikta elektroninė eksporto deklaracija. Taip pat muitinės formalumai taikomi elektroninė eksporto deklaracija pateikiama ir šiais atvejais: - prekėms, kurioms įforminta laikinojo išvežimo perdirbti procedūra SMK str. Europos Komisijos parengtas gaires eksporto klausimais anglų k.

Dvejopo naudojimo prekės ir technologijos — prekės, programinė įranga ir technologijos, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, išvardytos Reglamento prieduose. Karinė įranga — technika ir jos komponentai, technologijos, programinė įranga, ginklai, amunicija bei jos dalys, sprogmenys, specialiai sukurti ar pritaikyti kariniams tikslams, įtraukti į šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytą Bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

Karinės įrangos eksportas — į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įskaitant reeksportą, programinės įrangos bei technologijų perdavimas faksu, telefonu ar kitu būdu ir ar kitomis elektroninėmis priemonėmis į Europos Sąjungos muitų teritorijai priskiriamas ar nepriskiriamas valstybes ar teritorijas.

Žodinis technologijos perdavimas telefonu į šią sąvoką įeina tais atvejais, kai ši technologija yra aprašyta dokumente, iš kurio esminė technologijos aprašymo dalis yra perskaitoma ar apibūdinama telefonu.

eksporto prekybos sistemos apibrėžimas

Karinės įrangos importas — Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, programinės įrangos bei technologijų perdavimas faksu, telefonu ar kitu būdu ir ar kitomis elektroninėmis priemonėmis iš Europos Sąjungos muitų teritorijai priskiriamų ar nepriskiriamų valstybių ar teritorijų.

Karinės įrangos tranzitas — į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių binaryoptionsedge pinigų valdymas per Lietuvos Respublikos teritoriją. Reeksportas — į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių, anksčiau importuotų į Lietuvos Respublikos teritoriją, eksportas iš šios teritorijos.

Muitinės procedūros

Strateginės prekės — dvejopo naudojimo prekės ir technologijos ir ar karinė įranga, taip pat paslaugos, susijusios su šiomis prekėmis. Tarpininkavimas — Lietuvos Respublikoje gyvenančių arba registruotų fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vedamos derybos arba sandorių parengimas, kurių metu į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktos prekės gali būti perduotos iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos Europos Sąjungos valstybės teritorijos arba ne Europos Sąjungos valstybės į bet kurią kitą ne Europos Sąjungos valstybę.

eksporto prekybos sistemos apibrėžimas

Tarptautiniai neplatinimo režimai — Wassenaaro susitarimas WARaketų technologijų kontrolės režimas MTCRBranduolinių tiekėjų grupė NSGAustralijos grupė AGKonvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo CWCKonvencija dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo BTWCBranduolinio ginklo neplatinimo sutartis NPT ir kiti susitarimai bei tarptautiniai valstybių įsipareigojimai, kurių tikslas — politinėmis, ekonominėmis, diplomatinėmis bei teisinėmis priemonėmis užkirsti kelią cheminio, biologinio ir branduolinio ginklo ir įprastinės ginkluotės platinimui.

Technologija — speciali informacija, reikalinga prekėms sukurti, gaminti ir naudoti, kuri gali būti pateikiama kaip techniniai duomenys ir kaip techninė pagalba. Licencija šiame Įstatyme suprantama ne kaip leidimas verstis ūkine komercine veikla, bet kaip įgaliotos institucijos išduotas leidimas nustatyta tvarka eksporto prekybos sistemos apibrėžimas, importuoti, gabenti tranzitu ar tarpininkauti gabenant tik licencijoje nurodytas strategines prekes.

Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos atitinkamuose Lietuvos Respublikos įstatymuose arba Europos Sąjungos reglamentuose.

Naršymo meniu

Bendrojo karinės įrangos sąrašo sudarymas Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Europos Sąjungos bendruoju karinės įrangos sąrašu, tarptautinių neplatinimo režimų sąrašais ir Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo interesais, sudaro ir tvirtina Bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo administravimas 1. Ūkio ministerija vadovauja dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės darbams ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito bei tarpininkavimo kontrolės darbams ir juos vykdo kartu su kitomis valstybės institucijomis bei įstaigomis šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vyriausybė nustato strateginių prekių kontrolę vykdančias valstybės institucijas ir įstaigas, jų įgaliojimus bei kontrolės vykdymo tvarką, kiek tai nenumato Reglamentas ir šis Įstatymas.

eksporto prekybos sistemos apibrėžimas

Reikalavimas turėti eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licenciją 1. Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportui reikalingas licencijas išduoda Ūkio ministerija. Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, tranzitui ar tarpininkavimui yra privalomos eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licencijos. Jas išduoda Ūkio ministerija. Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių tranzitui, kai jų siuntėjas ir gavėjas arba bent vienas iš jų yra užsienio valstybės karinės institucijos arba siuntėjas ir gavėjas veikia šių institucijų įgalioti, licencijas leidimus išduoda Vyriausybės įgaliota institucija kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių importui, kai šias prekes importuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerijos licencija eksporto prekybos sistemos apibrėžimas. Eksporto licencija privaloma į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą neįtrauktų prekių eksportui, jei Ūkio ministerija ar kitos strateginių prekių kontrolę vykdančios valstybės institucijos ir įstaigos yra raštu pranešusios juridiniam ar fiziniam asmeniui, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialui, kad atitinkamos prekės yra arba gali būti panaudotos kuriant, gaminant, tvarkant, naudojant, prižiūrint, laikant, nustatant ar platinant cheminį, biologinį, branduolinį ginklą ar kitus eksporto prekybos sistemos apibrėžimas sprogstamuosius įtaisus arba kuriant, gaminant, prižiūrint ar laikant tokius ginklus nešančias raketas, arba atitinkamos prekės yra ar gali būti panaudotos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktoms prekėms kurti ar gaminti.

Eksporto licencija privaloma į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą neįtrauktų prekių eksportui, jei importuojančiai valstybei arba galutinio panaudojimo valstybei taikomi prekybos ginklais apribojimai įgyvendinant tarptautines sankcijas, numatytas Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, ir jeigu šio straipsnio 5 dalyje nurodytos institucijos yra raštu pranešusios juridiniam ar fiziniam asmeniui, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialui, kad atitinkamos prekės yra arba gali būti panaudotos į Bendrąjį karinės įrangos eksporto prekybos sistemos apibrėžimas įtrauktų prekių gamybai arba bandymų ar eksporto prekybos sistemos apibrėžimas įrangos, naudojamos šioms prekėms kurti, gaminti ir pasirinkimo sandorių įmonės čikaga, gamybai, arba kaip nebaigtas gaminys gamykloje, kurioje gaminamos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktos prekės.

Jeigu juridinis ar fizinis asmuo, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialas žino, kad jo numatytos eksportuoti į Bendrajį karinės įrangos sąrašą neįtrauktos prekės yra skirtos kuriam nors iš šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų panaudojimo tikslų, jis turi raštu pranešti Ūkio ministerijai. Ši kartu su strateginių prekių kontrolę eksporto prekybos sistemos apibrėžimas valstybės institucijomis ir įstaigomis sprendžia, ar reikia licencijos atitinkamai prekei eksportuoti.

Šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nustatytais atvejais eksporto licencijas išduoda Ūkio ministerija. Eksportuojančios šalies valstybės institucijų prašymu juridiniam ar fiziniam asmeniui, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialui, importuojančiam į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, išduodamas importo sertifikatas arba galutinio panaudojimo dokumentas, patvirtinantis jų galutinį panaudojimą. Eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų rūšis, jų išdavimo.

Eksporto diagnostika įmonėms