monetupiramide.lt naudojimo taisyklės | monetupiramide.lt

Brokerio pasirinkimo galimybių draudimas, Skelbimas apie pirkimą

Čia skirtingos draudimo bendrovės konkuruoja dėl Jūsų dėmesio. O kur konkurencija, ten ir žemiausios kainos. Bendroji informacija 1.

BŪSTO PASKOLA//KĄ BŪTINA ŽINOTI? LIVE SU DAUMANTU KARPAVIČIUMI

Tinklapis www. Vartotojas naudodamasis Svetaine sutinka, kad visa Draudimo įstatyme ir kituose brokerio pasirinkimo galimybių draudimas veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nurodyta informacija draudėjui būtų pateikta šioje Svetainėje.

Svetainės naudojimosi taisyklės toliau — Taisyklės nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis internetu sąlygas bei tvarką. Taisyklės taip pat nustato Svetainės lankytojų toliau — Vartotojaiturinčių ketinimus sudaryti draudimo sutartis ir teikiančių užklausimus Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, ir ar pageidaujančių naudotis kitomis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis teises ir pareigas.

brokerio pasirinkimo galimybių draudimas

Vartotojai, norėdami atlikti Svetainėje bet kokius veiksmus ir ar naudotis Brokerio teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei patvirtinti, kad sutinka jų laikytis.

Jei Brokeris siūlo Vartotojui suteikti papildomas susijusias paslaugas, Vartotojas yra supažindinamas su tokių paslaugų pobūdžiu ir sąlygomis iš anksto, t. Vartotojas negali naudotis Svetaine, jei jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir ar su jomis nesutinka.

 • monetupiramide.lt naudojimo taisyklės | monetupiramide.lt
 • Brokeris investuoja asmenų indėlius.
 • Paslaugos - - TED Tenders Electronic Daily

Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis arba kuria nors jų dalimi, jis turi nutraukti baigti naudotis Svetaine, neatlikti jokių veiksmų Svetainėje bei negali užsakyti Brokerio teikiamų paslaugų įskaitant, bet neapsiribojant: sužinoti geriausios draudimo įmokos kainos, gauti pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį ir pan.

Jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir ar atlieka bet kokius veiksmus Svetainėje, laikoma, jog Vartotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Brokeris neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir Brokerio teikiamomis paslaugomis, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi. Brokeris pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Vartotojas kiekvieną kartą, prieš pradėdamas brokerio pasirinkimo galimybių draudimas Svetaine, privalo geriausios pasaulio forex bendrovs su Taisyklėmis bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.

Vartotojas privalo naudotis Svetaine, nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų, tik teisėtais tikslais ir tik tokiu būdu, kad Vartotojo veiksmai nepažeistų Brokerio, kitų asmenų teisių bei neapribotų jų galimybių naudotis Svetaine. Vartotojas veikia savo rizika ir atsakomybe, todėl jeigu Vartotojas naudodamasis Svetaine, pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, draudimo kompanijos ir ar kiti tretieji asmenys patiria nuostolių dėl šiame punkte nurodytų veiksmų, Vartotojas privalo juos atlyginti.

brokerio pasirinkimo galimybių draudimas

Svetaine leidžiama naudotis tik bendrosios paskirties interneto naršyklių pavyzdžiui, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera ir kt. Draudžiama naudotis Svetaine per programas bet kokiu tikslu siunčiančias Svetainei automatines užklausas.

Viršutinė kairiojo meniu antraštė

Vartotojų pateikiama informacija 2. Vartotojas turi teisę naudotis Svetaine tame tarpe teikti užklausas draudimo įmokų paskaičiavimams, sudaryti draudimo sutartis tik dėl savo ar kitų asmenų, suteikusių tokius pavedimus bei įgaliojimus, interesų.

Vartotojas privalo sistemoje naudoti, nurodyti bei teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus. Vartotojas, pateikdamas informaciją ir duomenis Svetainėje, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas subjektas ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.

brokerio pasirinkimo galimybių draudimas

Vartotojas, Svetainėje pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis ir informacija yra brokerio pasirinkimo galimybių draudimas, tiksli brokerio pasirinkimo galimybių draudimas išsami. Remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija, Svetainėje yra formuojami draudimo kompanijų pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, nustatomos draudimo įmokos bei kitos draudimo sutarties sąlygos.

Brokeris neprivalo tikrinti Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir tikslumo. Brokeris ir ar draudimo kompanija nėra atsakingi už tai, jeigu Vartotojas Svetainėje naudojo, nurodė neteisingus, neišsamius ir ar netikslius duomenis ir ar informaciją.

Brokeris ir ar draudimo kompanija neprisiima atsakomybės dėl draudimo įmokų dydžio nustatymo, sutarčių sudarymo, atsisakymo sudaryti draudimo sutartis, jų vykdymo ar nevykdymo, įvykių pripažinimo ar nepripažinimo draudiminiu, draudimo išmokų mokėjimo, nemokėjimo, sumažinimo, jeigu Vartotojo nurodyta netiksli ir ar neteisinga informacija turėjo įtakos draudimo įmokos dydžio nustatymui, sprendimui dėl draudimo sutarties sudarymo ir ar jos sąlygų nustatymo, draudimo rizikų vertinimui ir kt.

Atskirais atvejais pvz. Gautos informacijos pagrindu bus konkretizuojamos draudimo pasiūlymo sąlygos, draudimo įmoka.

brokerio pasirinkimo galimybių draudimas

Patvirtindamas šias Taisykles Vartotojas sutinka, kad Brokeris ar jo pavedimu kiti asmenys atliktų tokius veiksmus su Vartotojo pateiktais duomenimis. Vartotojui, nurodžius netikslius ir ar neteisingus duomenis bei informaciją, remiantis kuriais buvo pateikti draudimo įmokų paskaičiavimai, pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, sudarytos draudimo sutartys, o įvykus draudimo sutartyje nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams ir ar išaiškėjus, kad Vartotojas pateikė netikslius ir ar neteisingus duomenis, draudimo kompanija turi teisę nutraukti draudimo sutartį, pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti ir ar daryti pasirinkimo sandorius draudimo išmoką pagal draudimo sutartyse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Kaip tapti osago brokeriu

Draudimo įmokų apskaičiavimas ir jų pateikimo sąlygos Svetainėje 3. Vartotojas, turintis ketinimų sudaryti Svetainėje nurodytų draudimo rūšių draudimo sutartis bei pageidaujantis sužinoti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotas draudimo įmokas, turi teisę Svetainėje pateikti užklausą, įvesdamas informaciją į atitinkamos draudimo rūšies skaičiuoklėje nurodytus laukelius. Draudimo įmokų paskaičiavimai Svetainėje vykdomi ir Vartotojui pateikiami su tikslu gauti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų pasiūlymus sudaryti draudimo sutartį už pasiūlytą draudimo įmokos kainą.

Brokerio pasirinkimo galimybių draudimas pateikiami draudimo įmokų dydžiai yra apskaičiuojami pagal kiekvienos draudimo kompanijos individualiai taikomas draudimo produkto sąlygas, draudimo apsaugos apimtį, draudimo taisykles bei tarifus. Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų teikiama draudimo apsauga, jos sąlygos bei apimtis, o taip pat draudimo taisyklės gali skirtis. Brokeris, pateikdamas draudimo įmokų paskaičiavimus Svetainėje, nevertina ir nelygina draudimo kompanijų teikiamų draudimo produktų, draudimo apsaugos apimties, jos vertės bei sąlygų.

Telegram Yana Skahkova, profesionali hipotekinių kreditų ir draudimo srities specialistė, dalinasi savo patirtimi apie namų pirkimo paskolos įsigijimo privalumus, pasinaudojant brokerio paslaugomis. Detalizuojant brokerio darbą, jis atrodo taip: konsultavimas, paslaugų teikimo sutarties sudarymas, skolininko dokumentų patikrinimas, paraiškos pateikimas kredito įstaigai, o gavus teigiamą atsakymą, jis turi susitarti su banku,  susipažinti su turto įvertinimo ataskaita ir galiausiai organizuoti hipotekos sandorį. Kreipiantis į specialistą, visa procedūra užims dvigubai mažiau laiko, negu visus šiuos klausimus spręstų pats klientas. Pagal statistiką, proc.

Iškilus bet kokiems klausimams, Vartotojai gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu arba atvykti į Brokerio buveinę. Draudimo kompanijų individualūs pasiūlymai ir draudimo įmokų dydžiai Vartotojams, kreipiantis į draudimo kompaniją, ir draudimo įmokų dydžiai, apskaičiuoti Svetainėje, gali nesutapti.

Skelbimas apie pirkimą

Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotojus dėl draudimo kompanijų taikomos individualios draudimo produktų kainodaros bei brokerio pasirinkimo galimybių draudimas politikos. Brokeris turi teisę Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotiems draudimo įmokų dydžiams savo sąskaita taikyti nuolaidas ir Svetainėje pateikti draudimo įmokų dydžius jau su pritaikyta nuolaida. Vartotojui teikiant užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos apskaičiavimo ir ar sudarius draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėms, laikoma, kad Vartotojas sutiko gauti Brokerio nuolaidą.

Draudimo įmokų dydžiai Svetainėje yra paskaičiuoti, remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija.

I dalis: Perkančioji organizacija

Brokeris nėra atsakingas, jeigu Vartotojas, norėdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ir draudimo įmokų paskaičiavimą, pateikė neteisingus duomenis ar nurodė kitą netikslią informaciją.

Vartotojui, nurodžius neteisingus, brokerio pasirinkimo galimybių draudimas duomenis ar kitą informaciją bet kokia rizika tenka Vartotojui.

Brokeris Svetainėje pateikia draudimo įmokų paskaičiavimus tik tų draudimo kompanijų, kurios yra išreiškusios pageidavimą pateikti Vartotojams pasiūlymus sudaryti draudimo sutartis elektroninio ryšio priemonėmis tarpininkaujant Brokeriui.

 1. Draudimo brokerių rūmai - Draudimo tarpininkavimas praktikoje
 2. Pasirinkimo sandorių prekybos vietose
 3. m. nėra indėlių brokerio, Forex brokeris nėra indėlių premija
 4. Kripto prekybos pelk
 5. Prekybos strategijos kreko plitimas

Brokeris gali reikalauti Vartotojo sumokėti papildomą draudimo tarpininkavimo — administravimo mokestį. Tokio mokesčio mokėjimo būtinumas yra aiškiai nurodomas Vartotojui draudimo pasiūlymo pateikimo metu, t. Draudimo sutarties sudarymas ir pristatymas 4. Vartotojas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį Svetainėje, privalo joje pateikti reikalaujamą informaciją suvesti reikalaujamus duomenis atitinkamuose laukeliuosepateikti užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, pasirinkti draudimo kompaniją, su kuria pageidauja sudaryti draudimo sutartį, atlikti Svetainėje nurodytus veiksmus bei sumokėti draudimo įmoką.

Vartotojas, pasirinkęs draudimo kompaniją, privalo atlikti Svetainėje nurodytus žingsnius bei susipažinti su Svetainės atskiruose draudimo sutarties sudarymo proceso žingsniuose nustatyta informacija, patikrinti pateiktų duomenų bei informacijos teisingumą.

Paslaugos - 463457-2020

Jei Vartotojas klaidingai nurodė savo mobiliojo telefono numerį ir ar elektroninio pašto adresą ar dėl kitų priežasčių negauna patvirtinimo trumpąja SMS žinute ir ar elektroniniu paštu, jis privalo kreiptis į Brokerį paskambinęs Svetainėje nurodytu telefono Nr. Jei dėl nuo Vartotojo priklausančių veiksmų atlikimo draudimo sutarties sudarymas yra negalimas pvz. Piniginės lėšos Vartotojui turi būti grąžinamos ne vėliau kaip per 10 dešimt dienų, o banko operacijų atlikimo Brokerio patirtos išlaidos sudaro 3 proc.

Draudimo sutartys Dvejetainės galimybės investuoti siunčiamos užsakymo metu Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu. Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotoją, jei dėl Vartotojo nurodyto neteisingo ar netikslaus adreso gyvenamosios vietos ar elektroninio paštotelefono numerio, Vartotojas šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis negavo informacijos, reikalingos draudimo sutarčiai sudaryti arba jai nebuvo įteiktas pranešimas apie draudimo sutarties sudarymą, arba nepristatyta pati draudimo sutartis.

Brokeris gali atsisakyti sudaryti draudimo sutartį su Vartotoju, jeigu Vartotojas nėra galutinai atsiskaitęs už anksčiau jam teiktas draudimo paslaugas arba turi bet kokių įsiskolinimų Brokeriui.

Draudimo įmokų sumokėjimas 5. Vartotojas, sudarydamas draudimo sutartį, Brokeriui privalo sumokėti draudimo įmoką, kuri nurodoma Vartotojui prieš jam sudarant draudimo sutartį, o brokerio pasirinkimo galimybių draudimas pat nurodoma išankstinio mokėjimo sąskaitoje arba mobilaus ryšio operatoriaus pateikiamoje sąskaitoje. Vartotojas yra brokerio pasirinkimo galimybių draudimas už tinkamą draudimo įmokos sumokėjimą.

Kodėl verta naudotis brokerio paslaugomis, siekiant gauti hipoteką?

Vartotojas draudimo įmoką gali sumokėti vienu Svetainėje nurodytų būdų: 5. Maxima prekybos centrų kasose, Perlo paslaugos terminaluose, Lietuvos pašto skyriuose ar Lietuvos spaudos kioske pagal išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodytus reikalavimus. Vykdant mokėjimus, naudojantis bankų ar trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis atsakomybė už duomenų saugumą bei operacijų vykdymą tenka atitinkamam bankui, kurio elektroninės bankininkystės sistemoje vykdomos piniginės operacijos arba trečiajam asmeniui, teikiančiam mokėjimų paslaugas.

Nesumokėjus draudimo įmokos per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Brokeris neatsako dėl galimai pasikeitusių draudimo įmokų kainų t.

Kokie reikalavimai, norint vykdyti tokią veiklą? Kaip ir dauguma profesijos atstovų, taip ir draudimo brokeriai turi pasižymėti nepriekaištinga reputacija.

Draudimo įmoka arba jos dalis, jei pasirinktas draudimo įmokos dalinis apmokėjimas, turi būti sumokėta iki pageidaujamos draudimo sutarties įsigaliojimo momento. Nepaisant to, kokia nurodyta Vartotojo pageidaujama draudimo sutarties įsigaliojimo data, draudimo sutartis neįsigalios anksčiau nei bus sumokėta draudimo įmoka.

Papildomos draudimo sutarties įsigaliojimo sąlygos yra nurodytos kiekvienos draudimo kompanijos draudimo taisyklėse, draudimo sutartyse bei šiose Taisyklėse.

brokerio pasirinkimo galimybių draudimas

Laikantis draudimo kompanijų nustatytų draudimo įmokų apmokėjimo sąlygų, Vartotojui gali būti sudaryta galimybė draudimo įmokas apmokėti dalimis, o taip pat siūloma pasinaudoti tiesioginio debeto paslauga.

Intelektinės nuosavybės teisės 6. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso Brokeriui.

 • Kodėl verta naudotis brokerio paslaugomis, siekiant gauti hipoteką?
 • Draudimo tarpininkavimas praktikoje Tarpininko vaidmuo šios veiklos kontekste kyla iš dviejų pagrindinių tarpininko vykdomų funkcijų: išlaidų paieškai ir nežinomybės mažinimo.
 • 5 patarimai, kaip tapti sėkmingu NT brokeriu - TopBroker tinklaraštis Kaip tapti osago brokeriu

Bet koks Svetainės ar jos dalies turinio kopijavimas, dauginimas, platinimas, saugojimas be rašytinio Brokerio sutikimo draudžiamas ir už tai taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė. Baigiamosios nuostatos 7. Šios Taisyklės galioja neterminuotai.

brokerio pasirinkimo galimybių draudimas

Brokeris turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, paskelbdamas apie tai Svetainėje. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Visa informacija apie Brokerio paslaugas Vartotojui yra teikiama susisiekus su Edrauda tel.

Patikrinkite, ar teisingai.